Doradztwo zawodowe w ramach Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

W nowym roku szkolnym doradztwo zawodowe dla szkół podstawowych przybiera bardziej rozbudowaną formę. Oprócz znanych już zajęć z doradztwa zawodowego, których odbiorcami byli uczniowie klas VII (a w nowym roku szkolnym także VIII) wprowadza się orientację zawodową na potrzeby uczniów klas I – VI.

Poniżej wyciag z rozporządzenia, stanowiący zbiór najbardziej istotnych dla ucznia i rodzica treści.

 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001675

 

 

 

 

 

Klasy I - VI

 

Orientacja zawodowa, której celem jest "zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień"

 

 

 

Klasy VII - VIII

 

Doradztwo zawodowe, którego celem jest "wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy."

 

 

 

 

 

W jaki sposób realizowane jest doradztwo zawodowe w szkole podstawowej?

 

§ 3. Doradztwo zawodowe jest realizowane:

 

2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;

 

3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych (...) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, (…)

 

4) w klasach VII i VIII szkół podstawowych, (...), na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;

 

6) w szkołach podstawowych (...), na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;

 

7) (...), szkołach podstawowych (...) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

DLA KLAS I–VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 (Załącznik nr 2)A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I– III szkół podstawowych1. Poznanie siebie

 

Uczeń:

 

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

 

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

 

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

 

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

 

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 

 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy

 

Uczeń:

 

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

 

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

 

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

 

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

 

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

 

 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 

Uczeń:

 

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

 

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

 

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

 

 

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

Uczeń:

 

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji

 

celu;

 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

 

 

 

 

 

 

 

B . Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV– VI szkół podstawowych1. Poznawanie własnych zasobów

 

Uczeń:

 

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

 

 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy

 

Uczeń:

 

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje

 

różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

 

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

 

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

 

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 

 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 

Uczeń:

 

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

 

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

 

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

 

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

Uczeń:

 

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

DLA KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

  (Załącznik nr 3)
1. Poznawanie własnych zasobów

 

Uczeń:

 

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

 

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

 

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

 

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

 

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

 

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 

 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy

 

Uczeń:

 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

 

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

 

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

 

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

 

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

 

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

 

2.7 dokonuje autoprezentacji.

 

 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 

Uczeń:

 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

 

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

Uczeń:

 

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

 

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

 

 

 

 

 

 

W tekście wykorzystano fragmenty Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

 

doradca zawodowy

 

WS

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador