Punkty za osiągnięcia

Kiedy, za co oraz ile - takie pytania padały na dzisiejszym spotkaniu z rodzicami klasy 8.

Odpowiedzi dostarcza Zarządzenie MKO nr 14/19 z dnia 22 lutego 2019 r. wraz z załącznikiem.

Poniżej link do dokumentu:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-14-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-22-lutego-2019-r/

Przeliczanie na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2019/2020 dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

 

§ 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem

 

o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8

 

i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

 

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

 

szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

 

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

 

szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

 

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

 

szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,

 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 

 

  1. Punkty za aktywność społeczną?

    Za aktywność społeczną, w tym wolontariat można otrzymać 3 punkty – zgodnie z brzmieniem zapisu pochodzącego z wyżej cytowanego rozporządzenia:

    § 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

 

 

 

doradca zawodowy

WS

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona