Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Logopedyczny Konkurs Plastyczny

LOGOPEDYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

„Memory logopedyczne”

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.

Cele konkursu:

- upowszechnianie wiedzy logopedycznej,   
- troska o poprawność językową, 
- kształcenie kreatywności u dzieci,   
- zaprezentowanie swoich umiejętności i zdolności plastycznych.

Formy i zasady konkursu:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnowie.
  • Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie wykonać minimum 5 par obrazków do gry memory. Karty mają przedstawiać różnorodne ilustracje, których nazwy zawierają głoski szeregu szumiącego [sz, ż, cz, dż] i/lub syczącego [s, z, c, dz].
  • Format kart: A5, technika dowolna płaska (np. rysunek kredkami lub pisakami, malunek, wycinanka, wydzieranka).
  • Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów pod względem zgodności merytorycznej, staranności wykonania, pomysłowości i wrażeń artystycznych.
  • Wszystkie prace konkursowe znajdą się na wystawie szkolnej, a następnie zostaną wykorzystane na zajęciach logopedycznych do utrwalania ćwiczonych przez dzieci głosek.
  • Dla autorów zwycięskich prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
  • Prace należy składać u logopedów lub w świetlicy szkolnej w opisanych kopertach (imię, nazwisko, klasa) do 1 marca 2019 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 marca 2019 r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Logopedy.
  • ·Do każdej pracy należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy zawierający zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu (do pobrania ze strony szkoły lub w świetlicy).

Formularz zgody do pobrania

Organizatorzy konkursu: Logopedzi: Anna Dychtoń, Michał Ligęza

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador