Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Zasady naboru na półkolonie w okresie wakacji 2019 r.

1. Półkolonie przeznaczone są dla uczniówpublicznych i niepublicznych szkół podstawowych (w pierwszej kolejności, tj. w rejestracji elektronicznej przyjmowani będą uczniowie klas od I do VI), mających adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa.W miarę wolnychmiejsc, po dniu 5 kwietnia 2019 r. przyjmowani będą uczniowie,

którzy nie zostali zapisani w rejestracji elektronicznej oraz uczniowie klas od VII do VIII, mający adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa – w tym przypadku rejestracja odbywa się bezpośrednio w danej szkole. Organizatorzy zapewniają opiekę w godz. 700 – 1600, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz atrakcyjny program zajęć. Szczegółowe regulaminy poszczególnych półkolonii ustalą Dyrektorzy szkół.

2. Opłata za udział jednego dziecka w jednym turnusie wynosi 210,- zł brutto (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100 brutto).

3. Elektroniczne rejestrowanie wniosków przeprowadzone zostanie od godziny 8.00 w dniu 18 marca 2019 r. do godziny 15.00 w dniu 22 marca 2019 r.

4. O zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, opiekunowie prawni zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną (email) w nieprzekraczalnym terminie do godziny 18.00 w dniu 22 marca 2019 r.

5. W terminie do 5 kwietnia 2019 r. do godziny 14.00 opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek dostarczenia następujących dokumentów:

1) wniosek wygenerowany z systemu elektronicznego,

2) kopia Karty Tarnowskiej Rodziny – jeśli taką Kartę dana rodzina posiada,

3) wypełniona karta kwalifikacyjna – formularz do pobrania z systemu elektronicznego,

4) dowód wpłaty.

6. Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 5, skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczestników danej półkolonii.

7. Linki do rejestracji uczniów w poszczególnych turnusach półkolonii (aktywne wyłącznie w terminie rejestracji wniosków, określonym w ust. 3):            

Turnus 1 - 24.06.-5.07.2019 r.https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1

Turnus 2 - 8.07.-19.07.2019 r.https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus2

     Turnus 3 - 22.07.-02.08.2019 r.     https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus3

8. Wykaz półkolonii:

Organizator

Adres

Termin

   

I turnus

Szkoła Podstawowa Nr 17

Tarnów, ul. Norwida 22

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 23

Tarnów, Os. Legionów H. Dąbrowskiego 16

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Tarnów, ul. Skowronków 8

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 15

Tarnów, ul. Krupnicza 8

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 10

Tarnów, ul. Niedomicka 20

24.06.-5.07.

   

II turnus

Szkoła Podstawowa Nr 1

Tarnów, ul. Reymonta 30

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 18

Tarnów, ul. 3 Maja 10

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 14

Tarnów, ul. Krzyska 118

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 8

Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami 5

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Tarnów, ul. Szewska 7

8.07.-19.07.

   

III turnus

Szkoła Podstawowa Nr 9
półkolonia przeznaczona także dla dzieci niepełnosprawnych

Tarnów, ul. M. Dąbrowskiej 6

22.07.-2.08.

Szkoła Podstawowa Nr 20

Tarnów, ul. Zbylitowska 7

22.07.-2.08.

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador