Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Czy doradca zawodowy gromadzi i przetwarza dane osobowe uczniów?

Uprzedzając ewentualne pytania rodziców o przetwarzanie danych osobowych uczniów w ramach prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole chciałbym poinformować, że:

 

Dane osobowe uczniów na potrzeby realizacji działań doradztwa zawodowego są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami i rozporządzeniami: 

Cel prztwarzania - realizacja obowiązku nauki

Przesłanka przetwarzania (RODO)  -art.6 ust. 1 pkt c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Podstawa przetwarzania -  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Zgodnie z powyższym doradca zawodowy dokonuje wpisów do dziennika oraz prowadzi teczki uczniów, w których odnotowuje formy wsparcia.

 

doradca zawodowy

WS

 

 

 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador