Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Dlaczego zajmujemy się rozwijaniem kompetencji miękkich na zajęciach z doradztwa zawodowego?

Być może wielu uczniów oraz rodziców ze zdumieniem spogląda na zakres realizowanych tematów, formularzy ćwiczeń czy zadań domowych, z którymi stykamy się podczas zajęć prowadzonych w ramach doradztwa zawodowego. Być może pojawiają się pytania w rodzaju: Po co mam się nad tym zastanawiać? Do czego jest mi to potrzebne? Jaki sens ma jakaś tam praca z celem? Po co mi umiejętność planowania? Dlaczego mam tworzyć wizję własnej przyszłości? Mam tracić czas na analizę własnego potencjału? Po co mi ta cała zabawa w rozwijanie kompetencji osobistych oraz interpersonalnych?

 

Okazuje się, że kompetencje miękkie mają ogromne znaczenie nie tylko w wymiarze naszego prywatnego funkcjonowania ale są cenione również na rynku pracy. Wiele osób koncentruje się na kompetencjach twardych, czyli konkretnej wiedzy i umiejętnościach zawodowych a kompetencje miękkie traktowane bywają jako nieistotny dodatek, bo przecież liczy się fach i dyplom ze szkoły lub uczelni. Okazuje się, że ten sposób myślenia nie do końca jest prawidłowy.

 

Przyrost wiedzy oraz rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że nasza wiedza i umiejętności zawodowe szybko ulegają dezaktualizacji. Wymaga to od nas gotowości do nieustannego uczenia się. W wielu przypadkach umiejętności zawodowe człowieka można zastąpić zautomatyzowanymi procesami. Brakującą wiedzę i umiejętności zawodowe możemy w stosunkowo krótkim czasie uzupełnić, zgodnie z potrzebami pracodawcy lub wymogami rynku pracy.

 

Inaczej wygląda sprawa kompetencji miękkich. Ich rozwój wymaga pracy nad sobą, dużego zaangażowania, gotowości do dokonywania zmian i wysiłku ukierunkowanego na rozwój osobisty a efekty nie pojawiają się natychmiast. Są to działania wymagające znacznej ilości czasu. Praca nad sobą nie sprowadza się do prostych form obsługi urządzenia lub programu komputerowego.

 

Dlaczego warto zadbać o rozwój kompetencji miękkich już w szkole podstawowej? Powszechnie utrzymuje się pogląd, że szkoła podstawowa nie przygotowuje uczniów do pełnienia roli pracownika, bo nie uczy zawodu. Spójrzmy na tę sprawę z nieco szerszej perspektywy. Czy do pełnienia ról zawodowych potrzebujemy tylko i wyłącznie wiedzy i umiejętności właściwych dla danego zawodu? Czy może potrzebujemy czegoś więcej?

 

Okazuje się, że kompetencje miękkie są niezwykle istotne i odgrywają znaczącą rolę w naszym życiu zawodowym. Zweryfikujmy zatem pogląd, jakoby szkoła podstawowa nie przygotowywała ucznia do pełnienia w przyszłości roli zawodowej. Otóż przygotowuje, jak najbardziej, tyle, że w zakresie kompetencji miękkich. Dodatkową zaletą kompetencji miękkich jest możliwość wykorzystania ich w różnych obszarach naszego życia. Praca z celem (zorientowanie na cel, umiejętność osiągania wyznaczonych celów), zarządzanie czasem (sprawne planowanie i realizacja zadań), komunikacja interpersonalna (skuteczne porozumiewanie się, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, itp.), umiejętność pracy w zespole (odpowiedzialne i zaangażowane pełnienie określonej roli w zespole, umiejętności facylitacyjne – zarządzanie zespołem w sposób umożliwiający osiągnięcie maksymalnie wysokich rezultatów w optymalnym czasie, przy wykorzystaniu potencjału całego zespołu), motywacja (zaangażowanie, systematyczność, wysoka jakość pracy i jej efektów, ukierunkowanie na określone wartości, odpowiedzialność, gotowość do podejmowania nowych wyzwań), kreatywność (stosowanie twórczych metod rozwiązywania problemów, innowacyjność, przedsiębiorczość) i inne, mogą być wykorzystane w obliczu wyzwań, przed którymi stoimy jako uczniowie szkoły podstawowej a w przyszłości szkoły średniej, jako studenci a także jako pracownicy lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

 

Skoro rolą doradztwa zawodowego jest wspieranie ucznia w procesie konstruowania własnej kariery, to warto odnieść się do kompetencji miękkich jako kluczowych dla sprawnego planowania i realizowania dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Za przykład może posłużyć nam Wskaźnik Kompetencji Kariery (Career Competencies Indicator – Sandra Haase, Jan-Francis Smythe).

 

- umiejętność wyznaczania celów i planowania kariery zawodowej,

- umiejętność samopoznania,

- umiejętności związane z osiąganiem wydajności i efektywności w wykonywanych zadaniach,

- umiejętności związane z karierą (jak np., praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, dostosowywanie się do zmian lub nieprzewidzianych sytuacji itp.)

- umiejętność poznania „polityki” organizacji (struktur, formalnych i nieformalnych relacji, itp.),

- umiejętność budowania relacji w ramach sieci kontaktów oraz mentoringu,

- umiejętność autoprezentacji i zdobywania informacji zwrotnych.

 

„Autorzy Wskaźnika Kompetencji Kariery, podkreślają, że dziś, aby umieć zaprojektować a następnie z sukcesem realizować karierę, należy jak najwcześniej zwracać uwagę na poziom niezbędnych do konstruowania kariery umiejętności w wymienionych powyżej obszarach. To zdania szczególnie ważne dla tych osób, które pomagają innym osobom określać i rozwijać wymienione kompetencje, np. wspierając w procesie konstruowania kariery edukacyjno- - zawodowej dzieci i młodzież.” (Joanna Minta, Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, KOWEZiU, Warszawa 2012 r.)

 

Zatem już szkoła podstawowa, między innymi poprzez pracę w obszarze rozwijania kompetencji miękkich wnosi istotny wkład w kształtowanie całościowo ujętego potencjału młodego człowieka a w dalszej przyszłości pracownika lub przedsiębiorcy.

 

 

Słowniczek pojęć:

Kompetencje – wiedza, umiejętności, postawy.

 

Kompetencje twarde – specjalistyczna wiedza, umiejętności zawodowe potwierdzone dyplomami, świadectwami, certyfikatami, np. dyplom ukończenia studiów na danym kierunku, umiejętność prowadzenia pojazdów (prawo jazdy określonej kategorii), umiejętność obsługi programów komputerowych (np. Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych)

 

Kompetencje miękkie – inaczej sprawności psychospołeczne. Można je podzielić na osobiste (odnoszące się do „zarządzania samym sobą” czyli umiejętność osiągania celów, zarządzanie czasem, kreatywność, praca w zespole, odporność na stres) oraz interpersonalne (wykorzystywane w relacjach z innymi ludźmi, np. komunikatywność, umiejętność wywierania wpływu, i inne).

 

 

 

doradca zawodowy

WS

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador