Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Indywidualizacja.

logokl   logoefs

Od września 2012 r. realizowany jest w naszej szkole projekt  systemowy Urzędu Miasta Tarnowapn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Tarnowie”.

Cele projektu obejmują wspieranie edukacji wczesnoszkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień dzieci, organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Tarnowa.

Intencją projektu jest również zaspakajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia klas I – III, zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami zarówno edukacyjnymi, jak i rozwojowymi.

W naszej szkole w ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

 • Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.
 • Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 • Zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju mowy.
 • Gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy.
 • Zajęcia terapeutyczne:
  • arteterapia,
  • muzykoterapia,
  • dogoterapia.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
  • zajęcia matematyczne i przyrodnicze,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia artystyczne z elementami muzycznymi i teatralnymi,
  • język angielski.

 

Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne. Prowadzą je najlepsi specjaliści na podstawie opracowanych programów.

 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador