Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Integracja.

Integracja w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie

 

Podstawowym sposobem realizowania idei integracji w edukacji jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Klasa integracyjna jest formą edukacji stworzoną w celu włączenia dzieci niepełnosprawnych w społeczność dzieci pełnosprawnych, a tym samym rozwinięcia między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalno-społecznych.

"Integracja zaczyna się w sercu człowieka" a w naszej szkole rozpoczęła się dziesięć lat temu od przygotowania społeczności uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, rodziców, nauczycieli oraz obiektu szkolnego.

Dla uczniów przygotowujemy programy wychowawcze oraz profilaktyczne w których uwzględniamy problematykę niepełnosprawności.

Organizujemy spotkania z osobami niepełnosprawnymi (np. sportowcami) oraz ciekawe gazetki szkolne.

Staramy się kształtować pozytywne postawy wobec uczniów niepełnosprawnych, chęć współdziałania oraz udzielania potrzebnej pomocy.

Uczniów niepełnosprawnych staramy się skutecznie (na miarę możliwości) włączać w życie lokalne poprzez udział w różnych imprezach, konkursach. Organizujemy dla nich pomoc materialną oraz dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, rehabilitacyjne, z zakresu dogoterapii, kółka zainteresowań, drużynę harcerską „Nieprzetartego szlaku”, gromadę zuchową i wiele innych. Współpracujemy z innymi szkołami, które organizują naukę w klasach integracyjnych oraz ze Specjalnymi Ośrodkami Szkolno – Wychowawczymi.

Dla rodziców organizujemy spotkania na których wyjaśniamy ideę integracji, służymy pomocą w trudnej decyzji wyboru klasy i szkoły.

Pomagamy rozwiązywać trudności, kierujemy do instytucji niosących specjalistyczną pomoc.

Prowadzimy zebrania, konsultacje indywidualne oraz spotkania z udziałem specjalistów. Przygotowujemy również gazetki ścienne oraz imprezy z udziałem rodziców.

Dla nauczycieli prowadzimy szkolenia dotyczące przyczyn, objawów, rodzajów niepełnosprawności. Przekazujemy wiedzę na temat metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Omawiamy swoiste trudności uczniów oraz problemy psychoemocjonalne związane z niepełnosprawnością.

Szkoleniem kadry zajmuje się zespół do Spraw Integracji.

Wielu spośród naszych nauczycieli chętnie doskonali swoje umiejętności na warsztatach, kursach oraz studiach podyplomowych.

W naszej szkole sale lekcyjne są przyjazne dzieciom. Kolorowe klasy, dużo zieleni odpowiednio zorganizowane miejsca pracy w zależności od potrzeb danej klasy (układ stolików, kąciki, odpowiedni sprzęt).

Posiadamy jednak tradycyjną architekturę, która wymaga wielu zmian. Dążymy do tych zmian, jednak napotykamy wiele trudności. Nadal więc mamy bariery architektoniczne mimo, że uczą się w naszej szkole uczniowie niepełnosprawni ruchowo.

Podstawową zasadą funkcjonowania klas integracyjnych jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny uczyć się razem, niezależnie od doświadczanych przez nie trudności i różnice. Tworząc oddziały integracyjne pamiętaliśmy o zasadzie, że klasy te powinny odpowiadać na zróżnicowane potrzeby swoich uczniów, przyjmując różne style i różne tempo uczenia się oraz gwarantując każdemu odpowiednie wykształcenie.

Edukację w klasach integracyjnych powierzono nauczycielom - wychowawcom (w klasach I-III), nauczycielom przedmiotu (w klasach IV - VI) oraz specjalistom - nauczycielom wspomagającym . W jednej klasie pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli, którzy razem stanowią zespół współodpowiedzialny za organizację nauczania i wychowania integracyjnego oraz jego efekty.

Nauczycieli w organizacji i przebiegu procesu nauczania i wychowania integracyjnego wspomagają specjaliści: rehabilitant, pedagog, i logopeda.

Najważniejsze w procesie nauczania- wychowania w grupach integracyjnych jest tworzenie wspólnoty klasowej i właściwego klimatu emocjonalnego, sprzyjającego rozwijaniu tożsamości dziecka i wyzwoleniu aktywności własnej.

Klasy liczą do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów potrzebujących specjalnej opieki. Dzieci te są przyjmowane na podstawie orzeczenia i skierowania z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Liczebność klas sprzyja maksymalnej indywidualizacji nauczania w procesie dążenia do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka; nauczyciele mogą efektywnie kierować nauką dziecka zdrowego oraz wspierać edukację dzieci niepełnosprawnych. W trakcie zajęć nauczyciele stosują głównie metody aktywizujące, odwołują się do doświadczeń uczniów, pobudzają ich do wypowiadania się, umożliwiają działanie, badanie, tworzenie. Nauczyciele w klasach integracyjnych realizują program szkoły masowej, dostosowując go do potrzeb swojego zespołu z uwzględnieniem możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz aktywności dzieci zdrowych. Pedagog główny realizuje ramowe treści, natomiast pedagog wspomagający dostosowuje treści do możliwości każdego dziecka. Szczegółowy podział obowiązków na danej lekcji podlega wewnętrznej umowie między nauczycielami.

W klasach realizowane są dodatkowo programy innowacyjne rozszerzające wiadomości i umiejętności uczniów np. z zakresu tematyki teatralnej, regionalnej, ekologicznej.

Praca w klasach integracyjnych to ciągła lekcja tolerancji do innych, a w przyszłości całego społeczeństwa. Aprobata rodziców naszych dzieci, ich pomoc w osiąganiu celów to również radość z osiąganych sukcesów.

OFERTA KLAS INTEGRACYJNYCH

Zapewniamy dla swoich uczniów:

 nauczanie i wychowanie uczniów zdrowych i niepełnosprawnych poprzez integrację dzieci w naturalnym środowisku,

 diagnozę potrzeb specjalnych każdego dziecka,

 modyfikowanie programów nauczania do potrzeb i możliwości każdego ucznia,

 stymulowanie rozwoju dziecka oraz przygotowanie do przyszłego włączenia się w życie społeczne,

 zajęcia pozalekcyjne, które są odpowiedzią na potrzeby uczestnictwa w nich uczniów,

 zajęcia rewalidacyjne - uczestniczą w nich uczniowie indywidualnie (2 godz. tygodniowo). W czasie zajęć nauczyciel pracuje z dzieckiem nad usprawnianiem zaburzonych funkcji.

Rozpoczęliśmy 15 rok pracy.

Jest obecnie sprawą powszechną, że w naszej szkole są klasy integracyjne i dzieci niepełnosprawne. Nikogo już to nie dziwi, a rodzice uczniów mają możliwość wyboru do jakiej klasy chcą aby ich dziecko uczęszczało.

Integracja niesie za sobą piękne wartości, które należy zacząć wpajać jak najwcześniej. Osoby niepełnosprawne żyją wśród nas czy tego chcemy czy nie. Miarą dojrzałości społecznej każdego człowieka jest także to, jak im się będzie wśród nas żyło zgodnie ze słowami wspaniałego i zasłużonego pedagoga Marii Grzegorzewskiej: "Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie."

 

 

 zklasa
 szkolazdrowie
 ambasador