Możliwości rozwoju edukacyjno-zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyszczególnia między innymi kilka zawodów, w których podstawa programowa dostosowana jest do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Nauka odbywa się w Branżowej Szkole I stopnia. Ponadto zawody te można zdobyć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, co umożliwia szybkie zdobywanie kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy (zgodnie z zapotrzebowaniem na określone kwalifikacje).

Wspomniane zawody, to:

 

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

1. Wykonywanie prac pomocniczych w hotelowej części obiektu
Uczeń:
1) rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń części hotelowej obiektu;
2) rozróżnia rodzaje prac porządkowych w części hotelowej obiektu;
3) stosuje sprzęt, środki i narzędzia do utrzymania czystości i porządku w części hotelowej obiektu;
4) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
5) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych;
6) wykonuje czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym z zastosowaniem środków czystości i środków dezynfekcyjnych;
7) przygotowuje jednostkę mieszkalną do przyjęcia gości;
8) korzysta z hotelowych środków transportu wewnętrznego;
9) obsługuje urządzenia stanowiące wyposażenie pralni hotelowej;
10) dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju prac porządkowych w jednostkach mieszkalnych i w części ogólnodostępnej obiektu;
11) wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą gości hotelowych;
12) przestrzega zasad postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych.

2. Wykonywanie prac pomocniczych w gastronomicznej części obiektu
Uczeń:
1) rozróżnia pomieszczenia gastronomii hotelowej;
2) rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń gastronomii hotelowej;
3) stosuje sprzęt, środki i urządzenia do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach gastronomii hotelowej;

4) wykonuje prace porządkowe w sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu;
5) wykonuje prace związane z myciem naczyń i sprzętu kuchennego;
6) stosuje sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania czynności związanych z obróbką wstępną surowców spożywczych;
7) wykonuje prace związane z obróbką wstępną surowców spożywczych;
8) segreguje odpady i surowce wtórne;
9) wykonuje prace pomocnicze związane z przygotowaniem sali do obsługi konsumentów;
10) utrzymuje porządek i czystość na stanowisku pracy oraz przestrzega zasad higieny;
11) stosuje środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w pomieszczeniach gastronomii hotelowej.

3. Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie
Uczeń:
1) rozpoznaje elementy otoczenia eksploatacyjnego obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
2) rozróżnia rodzaje prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
3) stosuje ręczny i zmechanizowany sprzęt do prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
4) wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie, na parkingu i drogach dojazdowych;
5) stosuje metody, środki i sprzęt do pielęgnacji roślin;
6) stosuje urządzenia, narzędzia i sprzęt do prac ogrodniczych;
7) wykonuje czynności związane z pielęgnacją roślin i terenów zieleni;
8) stosuje narzędzia i materiały do prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego;
9) wykonuje prace związane z konserwacją sprzętu rekreacyjnego.

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości;
2) wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
4) wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie;

 

Pracownik pomocniczy krawca

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

AU.03. Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych.

 

1. Projektowanie prostych wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) rozróżnia techniki wykonywania projektów i wytwarzania wyrobów odzieżowych;
2) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy i w części ogólnodostępnej
obiektu;
3) wykonuje polecenia krawca, projektanta podczas wykonywania projektów i wytwarzania prostych wyrobów odzieżowych;
4) posługuje się prostymi projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
5) wykonuje pomiary krawieckie;
6) rozróżnia materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;

7) rozróżnia techniki wykonywania konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
8) wykonuje proste modelowanie form wyrobów odzieżowych;
9) przygotowuje proste szablony wyrobów odzieżowych;
10) projektuje proste układy szablonów;
11) dobiera rodzaje ściegów i szwów stosowanych do określonych operacji technologicznych;
12) wykonuje proste rodzaje ściegów i szwów;
13) dobiera sposoby wykańczania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.

2. Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych
Uczeń:
1) charakteryzuje sposoby wykonywania wyrobów odzieżowych;
2) rozróżnia dokumentację wyrobów odzieżowych;
3) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do ręcznego i maszynowego wykonywania wyrobów odzieżowych;
4) charakteryzuje metody wykonywania rozkroju materiałów odzieżowych;
5) wykonuje rozkroju materiałów prostych wyrobów odzieżowych;
6) dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
7) rozróżnia oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
8) obsługuje proste maszyny szwalnicze;
9) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
10) łączy elementy prostych wyrobów odzieżowych;
11) wykonuje proste czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów
odzieżowych;
12) charakteryzuje metody wykonywania obróbki parowo-cieplnej materiałów i wyrobów
odzieżowych;
13) wykonuje proste prace związane z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
14) zapoznaje się z tematyką ocenia jakości wykonanych prac;
15) przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
16) wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą klientów w zakładzie krawieckim;
17) wykonuje proste prace związane z pakowaniem, magazynowaniem wyrobów
odzieżowych.

 

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy krawca powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla krawca;
2) poznania technik konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych;
3) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;
4) obsługiwania prostych maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów
odzieżowych;
5) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie krawieckim;
6) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania;
7) wytwarzania prostych wyrobów odzieżowych.

 

Pracownik pomocniczy mechanika

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

 

MG.02. Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń.


1. Montaż maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) stosuje techniki, metody wykonywania montażu maszyn i urządzeń;
2) korzysta ze środków transportu wewnętrznego i składowania materiałów w zakładzie
mechanicznym;
3) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do montażu i w części
ogólnodostępnej obiektu;
4) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
5) rozpoznaje wyposażenie stanowiska roboczego do montażu i demontażu prostych maszyn
i urządzeń;
6) rozpoznaje przyrządy pomiarowe i posługuje się nimi zgodnie z zasadami eksploatacji;
7) rozpoznaje narzędzia ślusarskie stosowane do obróbki ręcznej;
8) rozpoznaje narzędzia stosowane do montażu i demontażu prostych maszyn i urządzeń;
9) dobiera narzędzia stosowane do montażu i demontażu prostych maszyn i urządzeń podczas prac
wykonywanych w zespole;
10) rozpoznaje i stosuje metody prostego montażu maszyn i urządzeń;
11) rozpoznaje i dobiera narzędzia oraz przyrządy do rodzaju wykonywanych prostych prac
montażowych;
12) przygotowuje części maszyn i urządzeń do prostego montażu;
13) wykonuje prosty montaż połączeń;
14) wykonuje prosty montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
15) stosuje techniki, metody wykonywania montażu układów hydraulicznych i pneumatycznych
maszyn i urządzeń;
16) dobiera narzędzia stosowane do montażu i demontażu układów hydraulicznych
i pneumatycznych maszyn i urządzeń podczas prac wykonywanych w zespole;
17) wykonuje prosty montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
18) ocenia jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
19) posługuje się prostymi narzędziami, przyrządami i urządzeniami podczas montażu maszyn
i urządzeń zgodnie z zasadami BHP i eksploatacji.

2. Obsługa prostych maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) wykonuje proste czynności obsługi maszyn i urządzeń;
2) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do obsługi maszyn
i urządzeń oraz w części ogólnodostępnej obiektu;
3) rozpoznaje wyposażenie stanowiska roboczego do obsługi prostych maszyn i urządzeń;
4) rozpoznaje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;
5) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
6) przestrzega zasad obsługi codziennej i sezonowej maszyn i urządzeń;
7) dobiera narzędzia podczas wykonywania w zespole obsługi maszyn i urządzeń;
8) rozpoznaje proste części maszyn i urządzeń;
9) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju prostej wykonywanej pracy, obsługi;
10) wykonuje proste naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
11) wykonuje proste prace konserwacyjne maszyn i urządzeń;
12) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyn i urządzeń po wykonaniu czynności
obsługowych;
13) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.

3. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń
Uczeń:
1) rozpoznaje i rozróżnia dokumentację techniczną maszyn i urządzeń;
2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
3) wykonuje prace naprawcze i konserwacyjne elementów maszyn, urządzeń;
4) ocenia stan techniczny prostych elementów maszyn, urządzeń;
5) rozpoznaje techniki i metody konserwacji maszyn i urządzeń.
6) konserwuje narzędzia ślusarskie stosowane do obróbki ręcznej podczas napraw i konserwacji
maszyn, urządzeń;
7) wykonuje proste czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń z zachowaniem
zasad BHP;
8) dobiera narzędzia podczas wykonywania w zespole prac konserwacyjno - naprawczych
maszyn i urządzeń
9) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń z zachowaniem zasad
BHP;
10) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do naprawy i konserwacji
elementów maszyn, urządzeń;
11) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.

 

Zadania zawodowe

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy mechanika powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności
mechanicznych, ślusarskich;
2) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi
mechaniczno-ślusarskie;
3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie mechanicznym;
4) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej,
odpowiedzialności za przydzielone zadania;
5) wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu mechanicznoślusarskiego;
6) wykonywania prac pomocniczych związanych z montażem, obsługą, demontażem,
czyszczeniem, naprawą, konserwacją prostych podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń
prostych, które są odłączone od źródła energii;
7) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska
pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń mechanicznych.

 

 

 

Pracownik pomocniczy ślusarza

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

 

MG.01. Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi.


1. Wykonywanie prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
Uczeń:
1) stosuje techniki obróbki ręcznej do wykonywania prostych elementów;
2) określa niezbędne wyposażenie ślusarskie stanowiska roboczego;
3) rozpoznaje narzędzia ślusarskie stosowane do obróbki ręcznej;
4) rozpoznaje rodzaje prac ślusarskich wykonywanych na stanowisku roboczym ślusarza;
5) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy i w części ogólnodostępnej obiektu;
6) dobiera narzędzia ślusarskie pracując w zespole;
7) rozpoznaje narzędzia traserskie i potrafi się nimi posługiwać z zachowaniem zasad BHP;
8) wykonuje proste czynności trasowania na płaszczyźnie;
9) wykonuje proste czynności trasowania przestrzennego;
10) rozpoznaje przyrządy pomiarowe i posługuje się nimi zgodnie z zasadami eksploatacji;
11) wykonuje proste pomiary bezpośrednie elementów i części w oparciu o dokumentację warsztatową;
12) wykonuje proste pomiary elementów i części wzorcami miar w oparciu o dokumentację warsztatową;
13) rozpoznaje narzędzia do cięcia, ścinania i wycinania metali i posługuje się nimi z zachowaniem zasad BHP i eksploatacji;
14) rozpoznaje narzędzia do gięcia i prostowania blach, prętów, elementów z metali i posługuje się nimi z zachowaniem zasad BHP;
15) rozpoznaje narzędzia do piłowania metali i posługuje się nimi z zachowaniem zasad BHP;
16) dobiera metodę do rodzaju prostej obróbki ręcznej;
17) dobiera narzędzia do wykonywania prostej obróbki ręcznej;
18) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prostych prac ślusarskich;
19) wykonuje proste prace z zakresu obróbki ręcznej;
20) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
Uczeń:
1) stosuje techniki obróbki maszynowej do wykonywania prostych elementów;
2) pozostawia uporządkowane stanowisko pracy przeznaczone do obróbki maszynowej;
3) rozpoznaje rodzaj wykonanej obróbki skrawaniem;
4) rozpoznaje narzędzia i maszyny stosowane do obróbki maszynowej;
5) rozpoznaje elementy budowy obrabiarek uniwersalnych;
6) dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych zespołowo prac ślusarskich;
7) dobiera materiały do wykonania w zespole elementy maszyn, urządzeń;
8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy;
9) wykonuje proste prace z zakresu obróbki maszynowej z zachowaniem zasad BHP;
10) ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej

3. Wykonywanie prostych połączeń materiałów
Uczeń:
1) stosuje techniki wykonywania różnych połączeń materiałów;
2) rozpoznaje techniki łączenia materiałów;
3) dobiera metody łączenia materiałów;
4) rozpoznaje narzędzia i sprzęt do wykonywania prostych połączeń materiałów;
5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania prostych połączeń materiałów;
6) przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń;
7) wykonuje proste połączenia materiałów z zachowaniem zasad BHP;
8) ocenia jakość wykonanych połączeń;
9) pozostawia uporządkowane stanowisko pracy.

4. Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Uczeń:
1) rozpoznaje i rozróżnia dokumentację techniczną maszyn i urządzeń;
2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
3) rozpoznaje techniki montażu i demontażu elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
4) ocenia stan techniczny prostych elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
5) rozpoznaje techniki i metody konserwacji maszyn i urządzeń.
6) rozpoznaje metody naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
7) rozpoznaje techniki konserwacji elementów maszyn i urządzeń;
8) wykonuje proste czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń z zachowaniem zasad BHP;
9) wykonuje proste czynności naprawcze narzędzi z zachowaniem zasad BHP;
10) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń z zachowaniem zasad BHP;
11) wykonuje konserwację prostych narzędzi;
12) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy przeznaczonym do naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
13) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.


Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych czynności
mechanicznych, ślusarskich;
2) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie mechanicznym świadczącym usługi
mechaniczno-ślusarskie;
3) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie ślusarskim;
4) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania;
5) wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu mechaniczno-ślusarskiego;
6) wykonywania prac pomocniczych związanych z demontażem, czyszczeniem, naprawą,
konserwacją i montażem prostych podzespołów, zespołów części maszyn i urządzeń prostych, które
są odłączone od źródła energii;
7) wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem w należytym stanie stanowiska
pracy, prostych narzędzi pracy, prostych maszyn i urządzeń mechanicznych. 

Pracownik pomocniczy stolarza

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

AU.02. Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich.

 

1. Wykonywanie prostych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
Uczeń:
1) rozpoznaje techniki obróbki ręcznej i maszynowej podczas wykonywania wyrobów z drewna
i tworzyw drzewnych;

2) rozpoznaje maszyny, urządzenia i narzędzia stanowiące wyposażenie stanowiska
roboczego stolarza;
3) rozpoznaje rodzaje prac stolarskich wykonywanych na stanowisku roboczym stolarza;
4) rozpoznaje narzędzia stolarskie stosowane do obróbki ręcznej drewna, tworzyw
drzewnych i potrafi się nimi posługiwać z zachowaniem zasad BHP;
5) rozpoznaje narzędzia, maszyny stolarskie stosowane do obróbki maszynowej drewna
i tworzyw drzewnych i potrafi się nimi posługiwać z zachowaniem zasad BHP;

6) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy i w części ogólnodostępnej obiektu;
7) wykonuje proste czynności traserskie przestrzenne i na płaszczyźnie;
8) rozpoznaje narzędzia pomiarowe i potrafi się nimi posługiwać;
9) wykonuje proste pomiary bezpośrednie elementów i wyrobów z drewna w oparciu o dokumentację warsztatową;
10) rozpoznaje gatunki drewna i materiałów drzewnych;
11) posługuje się prostą dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;
12) rozpoznaje i dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
13) rozpoznaje metody wykonywania hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna;
14) wykonuje proste elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia;
15) stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych
wyrobów z drewna;
16) rozpoznaje metody wykonywania montażu i okuwania wyrobów stolarskich;
17) ocenia jakość wykonanych wyrobów stolarskich;
18) wykonuje proste prace związane z pakowaniem, magazynowaniem elementów,
podzespołów i wyrobów gotowych.

2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich
Uczeń:
1) identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie;
2) rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich;
3) ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub
konserwacji;
4) kwalifikuje proste wyroby stolarskie do naprawy i renowacji;
5) ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;
6) dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania prostych napraw, renowacji, konserwacji prostych wyrobów stolarskich;
7) stosuje proste techniki wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich zgodnie
z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów i zachowaniem 
zasad BHP;
8) rozpoznaje kleje używane w stolarstwie do klejenia i oklejania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
9) wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych;
10) wykonuje proste prace malarsko-lakiernicze na powierzchniach drewnianych i z tworzyw drzewnych z zachowaniem zasad BHP;
11) wykonuje konserwację prostych narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
12) wykonuje proste prace związane z wykończeniem powierzchni wyrobów stolarskich;
13) ocenia jakość wykonanej naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich.

 

Zadania zawodowe

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy stolarza powinien być

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla prostych
czynności stolarskich;
2) wykonywania prostych wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
3) wykonywania prac pomocniczych w zakładzie świadczącym usługi stolarskie;
4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie stolarskim;
5) wykonywania prostych prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń
stosowanych w stolarstwie;
6) wykonywania prostych napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;
7) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej,
odpowiedzialności za przydzielone zadania;
8) wykonywania prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie zakładu
stolarskiego.


 

 

Asystent fryzjera

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

AU.01. Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich.

1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
Uczeń:
1) rozpoznaje zabiegi pielęgnacyjne włosów;
2) przygotowuje stanowisko fryzjerskie do planowego zabiegu fryzjerskiego;
3) wykonuje czynności porządkowe w części ogólnodostępnej obiektu;

4) współpracuje z fryzjerem podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
5) rozpoznaje preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy;
6) wykonuje czynności mycia włosów z zastosowaniem różnych metod i technik;
7) wykonuje suszenie włosów po myciu włosów;
8) przygotowuje klienta do zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
9) rozpoznaje metody i techniki pielęgnacji włosów i skóry głowy;
10) wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą klientów w zakładzie fryzjerskim

2. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur
Uczeń:
1) rozpoznaje sposoby modelowania fryzur;
2) określa indywidualne cechy urody klienta;
3) przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
4) przygotowuje klienta do strzyżenia włosów, modelowania fryzury;
5) podaje narzędzia, przyrządy fryzjerowi podczas strzyżenia, modelowania fryzury;
6) poznaje techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów;
7) czyści i poddaje dezynfekcji sprzęt do strzyżenia, modelowania fryzur;
8) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy po wykonaniu strzyżenia włosów,
modelowania fryzury;
9) dobiera sprzęt fryzjerski do wykonywania prostych zabiegów strzyżenia;
10) rozróżnia zasady podziału włosów na sekcje i separacje do określonej linii fryzury;
11) rozpoznaje etapy strzyżenia;
12) poznaje zabiegi prostowania chemicznego włosów;
13) poznaje techniki, metody i sposoby modelowania, prostowania włosów;
14) dobiera dla klienta bieliznę fryzjerską: zabiegową i ochronną do strzyżenia włosów.

3. Zmiana koloru włosów
Uczeń:
1) rozpoznaje techniki, metody oraz sposoby rozjaśnienia i koloryzowania włosów;
2) przeprowadza rozmowę konsultacyjną z klientem;
3) przygotowuje klienta do zabiegów ondulacji, koloryzacji włosów;
4) przygotowuje stanowisko fryzjerskie do zabiegów ondulacji, koloryzacji włosów;
5) współpracuje z fryzjerem podczas wykonywania zabiegów ondulacji, koloryzacji
włosów;
6) utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy po wykonaniu rozjaśnienia,
koloryzacji włosów;
7) rozpoznaje metody i techniki rozjaśniania i koloryzacji włosów;
8) rozpoznaje preparaty fryzjerskie do rozjaśniania i koloryzacji włosów;
9) czyści i poddaje dezynfekcji wielokrotny sprzęt do koloryzowania włosów;
10) poznaje sposoby ocenia jakości wykonanych prac;
11) dobiera dla klienta bieliznę fryzjerską: zabiegową i ochronną do koloryzowania
włosów.

 

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent fryzjera powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z przygotowaniem stanowiska pracy dla fryzjera;
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
3) wykonywania prac porządkowych stanowiska pracy fryzjera oraz na terenie zakładu fryzjerskiego;
4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą klientów w zakładzie fryzjerskim;
5) nabywania umiejętności z zakresu kompetencji personalnych, pracy zespołowej, odpowiedzialności za przydzielone zadania;
6) wykonywania prac pomocniczych wspierających czynności wykonywane przez fryzjera;
7) wykonywania prostych stylizacji fryzur.


* Informacje o kwalifikacjach pochodzą z załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

 

 

 

Ścieżka rozwoju dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Szkoła Podstawowa/Szkoła Podstawowa Specjalna => Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy => Zakład Aktywności Zawodowej

 

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym

Szkoła Podstawowa Specjalna => Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy => Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

 

FAQ

1. Gdzie szukać Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy?

Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół Specjalnych  w Tarnowie

ul. Okrężna 4A

tel. 14 666 17 60

tel. kom. 502 378 867

www.znss-tarnow.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowie

ul. Romanowicza 9

33- 100 Tarnów

tel. /14/ 626 – 33 – 84
     /14/ 626 – 30 – 12

Strona internetowa: www.sosw.tarnow.pl

 

2. Czy w przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim uczeń może zdobyć inny zawód niż pracownik pomocniczy stolarza, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy krawca, asystent fryzjera, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej?

Tak, może zdobyć inny zawód. Należy wziąć pod uwagę przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu. Przykładowe zawody, w których może kształcić się uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, to: kucharz, cukiernik, ogrodnik, introligator, murarz,  monter izolacji budowlanych i inne.

 

 

3. Gdzie znajdują sie Zakłady Aktywności Zawodowej?

 ZAZ Piast

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Piast" im. Wincentego Witosa

Adres: Wola Rzędzińska 297a
           33-150 Wola Rzędzińska

telefon: 14 637 61 45

Strona internetowa: http://zaz.piast.org.pl

 

5. Gdzie znajdują się Warsztaty Terapii Zajęciowej?

Warsztaty Terapii Zajęciowej im. Jana Pawla II w Tarnowie

Strona internetowa: www.wtzjp2.pl

Adres: ul. Hodowlan 6

          33-100 Tarnów

tel.     14 627 35 03

           693 27 35 03

 

Warsztaty Tarapii Zajęciowej

Adres: ul. Klikowska 190

          33-100 Tarnów

tel.     14 626 65 79

Strona internetowa: www.wtztarnow.pl

 

Uwaga!

Wszelkie nazwy instytucji, firm, adresy stron internetowych zostały użyte w celach informacyjnych.

 

doradca zawodowy

WS

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona