Doradztwo zawodowe w ramach Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego

W nowym roku szkolnym doradztwo zawodowe dla szkół podstawowych przybiera bardziej rozbudowaną formę. Oprócz znanych już zajęć z doradztwa zawodowego, których odbiorcami byli uczniowie klas VII (a w nowym roku szkolnym także VIII) wprowadza się orientację zawodową na potrzeby uczniów klas I – VI.

Poniżej wyciag z rozporządzenia, stanowiący zbiór najbardziej istotnych dla ucznia i rodzica treści.

 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001675

 

 

 

 

 

Klasy I - VI

 

Orientacja zawodowa, której celem jest "zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień"

 

 

 

Klasy VII - VIII

 

Doradztwo zawodowe, którego celem jest "wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy."

 

 

 

 

 

W jaki sposób realizowane jest doradztwo zawodowe w szkole podstawowej?

 

§ 3. Doradztwo zawodowe jest realizowane:

 

2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy;

 

3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych (...) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, (…)

 

4) w klasach VII i VIII szkół podstawowych, (...), na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;

 

6) w szkołach podstawowych (...), na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;

 

7) (...), szkołach podstawowych (...) w ramach wizyt zawodoznawczych, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe lub w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

DLA KLAS I–VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 (Załącznik nr 2)A. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I– III szkół podstawowych1. Poznanie siebie

 

Uczeń:

 

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

 

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

 

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

 

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

 

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 

 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy

 

Uczeń:

 

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

 

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

 

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

 

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

 

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

 

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

 

 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 

Uczeń:

 

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

 

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

 

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

 

 

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

Uczeń:

 

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji

 

celu;

 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

 

 

 

 

 

 

 

B . Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV– VI szkół podstawowych1. Poznawanie własnych zasobów

 

Uczeń:

 

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

 

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

 

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

 

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

 

 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy

 

Uczeń:

 

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje

 

różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

 

2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;

 

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

 

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

 

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 

 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 

Uczeń:

 

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

 

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

 

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

 

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

Uczeń:

 

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

 

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

 

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

DLA KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

  (Załącznik nr 3)
1. Poznawanie własnych zasobów

 

Uczeń:

 

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

 

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

 

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

 

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

 

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

 

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

 

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 

 

 

2. Świat zawodów i rynek pracy

 

Uczeń:

 

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

 

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

 

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

 

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

 

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

 

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

 

2.7 dokonuje autoprezentacji.

 

 

 

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 

Uczeń:

 

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

 

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

 

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

 

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

 

 

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

Uczeń:

 

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

 

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

 

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

 

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

 

 

 

 

 

 

W tekście wykorzystano fragmenty Rozporządzenia MEN z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

 

doradca zawodowy

 

WS

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona