O co chodzi z tymi punktami?

Ponieważ sprawa otrzymywania punktów niezbędnych w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wzbudza wiele emocji, przypominam:

Uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym 100 punktów za egzamin ósmoklasisty oraz 100 punktów za świadectwo.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Punkty za świadectwo 100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celująca) 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt

szczególne osiągnięcia 18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt

aktywność społeczna 3 pkt

Przeliczenie ocen na punkty na świadectwie: język polski, matematyka, I przedmiot, II przedmiot

Za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;

 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 – 30 pkt

FAQ

 1. Co to jest I przedmiot i II przedmiot?

  Dyrektorzy szkół prowadzących rekrutację ogłaszają do końca lutego 2019 r. przedmioty na świadectwie, które będą punktowane (oprócz języka polskiego i matematyki). Stąd I przedmiot i II przedmiot.

 2. Skąd mogę dowiedzieć się jakie przedmioty będą punktowane w szkole, do której chciałbym uczęszczać po ukończeniu szkoły podstawowej?

  Sprawdź na stronie internetowej danej szkoły (najczęściej tego typu informacje znajdują się w dziale dotyczącym rekrutacji – Rekrutacja, Dla kandydatów, itp.). Nie działaj nerwowo :) Patrz odpowiedź na pytanie pierwsze :)

 3. Jak mogę zapoznać się z procedurą rekrutacji do wybranej szkoły?

  Szkoły ogłaszają na swojej stronie internetowej Regulamin rekrutacji. Przeczytaj go dokładnie i spokojnie. Znajdziesz tam wiele ważnych informacji związanych z procedurą naboru do szkoły. Jeśli czegoś nie rozumiesz, zawsze możesz zadzwonić do szkoły lub wysłać zapytanie pocztą elektroniczną.

  Inną metodą jest skorzystanie ze strony internetowej systemu rekrutacji elektronicznej pod adresem https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/index.html. Z menu po lewej stronie wybieramy Oferta i wpisujemy odpowiednie kryteria wyszukiwania. Otrzymujemy wynik w postaci spisu szkół. Po kliknięciu w wybraną szkołę uzyskamy dostep do informacji, np. Regulemin rekrutacji oraz oddziały, do których prowadzony jest nabór w danym roku szkolnym. Na obecną chwilę system nie jest jeszcze zaktualizowany do potrzeb absolwentów szkoły podstawowej. Mimo tego można zapoznać się z mechanizmem wyszukiwania.

 4. Czym są szczególne osiągnięcia, za które mogę otrzymać 18 punktów?

  Odpowiedź na to pytanie, to treść paragrafu 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

  § 6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem

o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8

i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.


 1. Punkty za aktywność społeczną?

  Za aktywność społeczną, w tym wolontariat można otrzymać 3 punkty – zgodnie z brzmieniem zapisu pochodzącego z wyżej cytowanego rozporządzenia:

  § 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona