Zawody branży budowlanej

dz 20092019Zapoznaj się z zawodami branży budowlanej. Może to coś dla Ciebie?

 

 

BETONIARZ-ZBROJARZ

Kwalifikacja

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie betoniarz-zbrojarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie;

2) wykonywania mieszanek betonowych;

3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu.

 

Opis zawodu

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie betoniarz-zbrojarz po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.01.
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
CIEŚLA 


Kwalifikacja
BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cieśla powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:
1) przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;
2) wykonywania konstrukcji drewnianych;
3) wykonywania deskowań i form elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz deskowań
systemowych;
4) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Opis zawodu

 

DEKARZ 


Kwalifikacja
BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie dekarz powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich:
1) wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych;
2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii
odnawialnej;
3) wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji
dachów i odwodnień połaci dachowych.

Opis zawodu

 

KAMIENIARZ 


Kwalifikacja
BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kamieniarz powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich:
1) wykonywania kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
2) wykonywania montażu kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
3) wykonywania obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;
4) wykonywania renowacji i konserwacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanych z
kamienia.

Opis zawodu

 

KOMINIARZ


Kwalifikacja
BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich:
1) wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;
2) wykonywania okresowej kontroli przewodów kominowych;
3) sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych
i wentylacyjnych do przewodów kominowych;
4) sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.

Opis zawodu

 

 

MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH


Kwalifikacje
BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter izolacji budowlanych powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych:
1) wykonywania i naprawy izolacji wodochronnych;
2) wykonywania i naprawy izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
3) wykonywania i naprawy izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.

Opis zawoduMONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH 


Kwalifikacja
BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji
przemysłowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter izolacji przemysłowych powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.07. Wykonywanie płaszczy
ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych:
1) wykonywania płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych;
2) wykonywania konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
3) wykonywania i naprawy ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych;
4) wykonywania i naprawy akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
5) wykonywania i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych.


MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH


Kwalifikacja
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji
budowlanych:
1) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
2) montowania elementów konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych.

Opis zawodu


Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych po potwierdzeniu
kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik
budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz
sporządzanie kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 


Kwalifikacja
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót
związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:
1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji
sanitarnych;
2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci
i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Opis zawodu

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych po potwierdzeniu
kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik inżynierii
sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ

Kwalifikacja
BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter stolarki budowlanej powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.10. Wykonywanie robót związanych
z montażem stolarki budowlanej:
1) montowania, demontowania i naprawy okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
2) montowania, demontowania i naprawy okien dachowych i włazów stropowych;
3) montowania, demontowania i naprawy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
4) montowania, demontowania i naprawy bram;
5) montowania, demontowania i naprawy systemów osłon okiennych i drzwiowych.

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


Kwalifikacja
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:
1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót
montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót
wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola
i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego
lub średniego branżowego.

 

MURARZ-TYNKARZ


Kwalifikacja
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich
i tynkarskich:
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Opis zawodu

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.12.
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa
po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH


Kwalifikacja
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:
1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych;
2) wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;
3) wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz typowych
budowli ziemnych;
4) wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, w tym robót
ziemnych oraz związanych z wbudowywaniem mieszanek mineralno-asfaltowych.

Opis zawodu

Możliwość podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budowy dróg po potwierdzeniu kwalifikacji
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie
kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


ZDUN 


Kwalifikacja
BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie zdun powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich:
1) wykonywania pieców grzewczych murowanych;
2) wykonywania kominków;
3) remontowania i rozbiórki pieców grzewczych murowanych;
4) remontowania i rozbiórki kominków.

 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA 


Kwalifikacje
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich:
a) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie,
b) wykonywania mieszanek betonowych,
c) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego
betonu;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej
sprawności technicznej,
e) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Opis zawodu


TECHNIK BUDOWNICTWA


Kwalifikacje
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:
a) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,
b) montowania elementów konstrukcji budowlanych,
c) wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej
sprawności technicznej,
e) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.TECHNIK BUDOWNICTWA 


Kwalifikacje
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:
a) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
b) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
c) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
d) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej
sprawności technicznej,
e) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.


TECHNIK BUDOWY DRÓG 


Kwalifikacje
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz
sporządzanie kosztorysów


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy dróg powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:
a) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych,
b) wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,
c) wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz typowych
budowli ziemnych,
d) wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, w tym robót
ziemnych oraz związanych z wbudowywaniem mieszanek mineralno-asfaltowych;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów
inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów,
a) organizowania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych,
b) organizowania robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych,
c) kosztorysowania robót drogowych.


 

TECHNIK GAZOWNICTWA


Kwalifikacje
BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji
gazowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik gazownictwa powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją
sieci i instalacji gazowych:
a) rozpoznawania elementów infrastruktury gazowej,
b) wykonywania robót związanych z budową sieci i instalacji gazowych,
c) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji gazowych;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz
eksploatacją sieci i instalacji gazowych:
a) organizowania robót związanych z budową sieci i instalacji gazowych,
b) organizowania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji gazowych,
c) lokalizowania oraz usuwania awarii sieci, przyłączy i instalacji gazowych,
d) opracowywania dokumentacji związanej z budową i eksploatacją sieci, przyłączy i instalacji gazowych.

 

 

TECHNIK GEODETA


Kwalifikacje
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie
wyników tych pomiarów.
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych
oraz opracowywanie wyników tych pomiarów:
a) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
terenu,
b) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub
projektowych,
c) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów
kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych
pomiarów;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką
nieruchomościami:
a) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów
i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz
wywłaszczeń nieruchomości,
b) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
c) wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

Opis zawodu

 

 

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ 


Kwalifikacje
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci
oraz instalacji sanitarnych:
a) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem
instalacji sanitarnych,
b) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci
i węzłów ciepłowniczych,
c) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d) wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji
sanitarnych;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci
oraz instalacji sanitarnych:
a) organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem
instalacji sanitarnych,
b) organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych i grzewczych,
c) organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d) organizowania i wykonywania robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

Opis zawodu

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI


Kwalifikacje
BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów
inżynierii środowiska:
a) organizowania i prowadzenia robót związanych z budową obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
b) organizowania i prowadzenia robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami,
c) organizowania i prowadzenia robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych
i leśnych;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych:
a) organizowania i prowadzenia robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową
obiektów przeciwpowodziowych,
b) organizowania i prowadzenia robót związanych z odwadnianiem terenów,
c) nawadniania użytków rolnych,
d) organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych.

 

Opis zawodu

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY


Kwalifikacje
BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik renowacji elementów architektury powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych:
a) wykonywania oraz renowacji sztukatorskich elementów architektury,
b) wykonywania oraz renowacji kamiennych elementów architektury;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury:
a) wykonywania renowacji murów nieotynkowanych i tynków,
b) wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
c) organizowania i realizacji prac renowatorskich.

 

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


Kwalifikacje
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:
a) montowania systemów suchej zabudowy,
b) wykonywania robót malarskich,
c) wykonywania robót tapeciarskich,
d) wykonywania robót posadzkarskich,
e) wykonywania robót okładzinowych;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych
w budownictwie:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
c) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
d) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.