Branża budowlana

dz 20092019

Poznaj zawody branży budowlanej.

 

 

BETONIARZ-ZBROJARZ

Kwalifikacja

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

Kształcenie w zawodzie betoniarz - zbrojarz

Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie betoniarz-zbrojarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie;

2) wykonywania mieszanek betonowych;

3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu.

Opis zawodu

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie betoniarz-zbrojarz po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.01.
Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
CIEŚLA 


Kwalifikacja
BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

Kształcenie w zawodzie cieśla
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cieśla powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:

1) przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;
2) wykonywania konstrukcji drewnianych;
3) wykonywania deskowań i form elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz deskowań
systemowych;
4) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Opis zawodu

DEKARZ 


Kwalifikacja
BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Kształcenie w zawodzie dekarz
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie dekarz powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich:

1) wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnień połaci dachowych;
2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii
odnawialnej;
3) wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji
dachów i odwodnień połaci dachowych.

Opis zawodu

KAMIENIARZ 


Kwalifikacja
BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich

Kształcenie w zawodzie kamieniarz
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kamieniarz powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich:

1) wykonywania kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
2) wykonywania montażu kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
3) wykonywania obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;
4) wykonywania renowacji i konserwacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanych z
kamienia.

Opis zawoduKOMINIARZ


Kwalifikacja
BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich

Kształcenie w zawodzie kominiarz
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich:

1) wykonywania czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych;
2) wykonywania okresowej kontroli przewodów kominowych;
3) sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączenia urządzeń grzewczych
i wentylacyjnych do przewodów kominowych;
4) sporządzania opinii o stanie technicznym przewodów kominowych.

Opis zawodu


MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH


Kwalifikacje
BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych

Kształcenie w zawodzie monter izolacji budowlanych
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter izolacji budowlanych powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.06. Wykonywanie izolacji budowlanych:

1) wykonywania i naprawy izolacji wodochronnych;
2) wykonywania i naprawy izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
3) wykonywania i naprawy izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.

Opis zawoduMONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH 


Kwalifikacja
BUD.07. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji
przemysłowych


Kształcenie w zawodzie montar izolacji przemysłowych
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter izolacji przemysłowych powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.07. Wykonywanie płaszczy
ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nośnych oraz izolacji przemysłowych:

1) wykonywania płaszczy ochronnych izolacji przemysłowych;
2) wykonywania konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych;
3) wykonywania i naprawy ciepłochronnych oraz zimnochronnych izolacji przemysłowych;
4) wykonywania i naprawy akustycznych oraz przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
5) wykonywania i naprawy ogniochronnych izolacji przemysłowych.MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH


Kwalifikacja
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych

Kształcenie w zawodzie
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji
budowlanych:

1) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu;
2) montowania elementów konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych.

Opis zawodu


Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych po potwierdzeniu
kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik
budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz
sporządzanie kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH 


Kwalifikacja
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót
związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji
sanitarnych;
2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci
i węzłów ciepłowniczych;
3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
4) wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Opis zawodu

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych po potwierdzeniu
kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik inżynierii
sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ

Kwalifikacja
BUD.10. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

Kształcenie w zawodzie montar stolarki budowlanej
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter stolarki budowlanej powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.10. Wykonywanie robót związanych
z montażem stolarki budowlanej:

1) montowania, demontowania i naprawy okien zewnętrznych i drzwi balkonowych
2) montowania, demontowania i naprawy okien dachowych i włazów stropowych;
3) montowania, demontowania i naprawy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
4) montowania, demontowania i naprawy bram;
5) montowania, demontowania i naprawy systemów osłon okiennych i drzwiowych.


MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


Kwalifikacja
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;
2) wykonywania robót malarskich;
3) wykonywania robót tapeciarskich;
4) wykonywania robót posadzkarskich;
5) wykonywania robót okładzinowych.

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót
montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik robót
wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola
i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego
lub średniego branżowego.


MURARZ-TYNKARZ


Kwalifikacja
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Kształcenie w zawodzie murarz - tynkarz
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich
i tynkarskich:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Opis zawodu

Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.12.
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa
po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH


Kwalifikacja
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych;
2) wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;
3) wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz typowych
budowli ziemnych;
4) wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, w tym robót
ziemnych oraz związanych z wbudowywaniem mieszanek mineralno-asfaltowych.

Opis zawodu

Możliwość podnoszenia kwalifikacji w zawodzie
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budowy dróg po potwierdzeniu kwalifikacji
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie
kosztorysów oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


ZDUN 


Kwalifikacja
BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich

Kształcenie w zawodzie zdun
Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie zdun powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich:

1) wykonywania pieców grzewczych murowanych;
2) wykonywania kominków;
3) remontowania i rozbiórki pieców grzewczych murowanych;
4) remontowania i rozbiórki kominków.

 

 

TECHNIK BUDOWNICTWA 


Kwalifikacje
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa
Technikum - 5 lat
Branżowa szkoła II stopnia - 2 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich:
a) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie,
b) wykonywania mieszanek betonowych,
c) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego
betonu;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej
sprawności technicznej,
e) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Opis zawodu


TECHNIK BUDOWNICTWA


Kwalifikacje
BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych:
a) przygotowywania elementów konstrukcji budowlanych do montażu,
b) montowania elementów konstrukcji budowlanych,
c) wykonywania prac związanych z rozbiórką konstrukcji budowlanych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej
sprawności technicznej,
e) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.TECHNIK BUDOWNICTWA 


Kwalifikacje
BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:
a) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
b) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
c) wykonywania i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
d) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.14.Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
c) organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych,
d) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej
sprawności technicznej,
e) sporządzania kosztorysów robót budowlanych.


TECHNIK BUDOWY DRÓG 


Kwalifikacje
BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz
sporządzanie kosztorysów


Kształcenie w zawodzie techniki budowy dróg
Technikum - 5 lat
Branżowa szkoła II stopnia - 2 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy dróg powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych:
a) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych,
b) wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,
c) wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz typowych
budowli ziemnych,
d) wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, w tym robót
ziemnych oraz związanych z wbudowywaniem mieszanek mineralno-asfaltowych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów
inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów,
a) organizowania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych,
b) organizowania robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych,
c) kosztorysowania robót drogowych.


TECHNIK GAZOWNICTWA


Kwalifikacje
BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji
gazowych


Kształcenie w zawodzie technik gazownictwa
Technikum - 5 lat
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik gazownictwa powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją
sieci i instalacji gazowych:
a) rozpoznawania elementów infrastruktury gazowej,
b) wykonywania robót związanych z budową sieci i instalacji gazowych,
c) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji gazowych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz
eksploatacją sieci i instalacji gazowych:
a) organizowania robót związanych z budową sieci i instalacji gazowych,
b) organizowania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji gazowych,
c) lokalizowania oraz usuwania awarii sieci, przyłączy i instalacji gazowych,
d) opracowywania dokumentacji związanej z budową i eksploatacją sieci, przyłączy i instalacji gazowych.TECHNIK GEODETA


Kwalifikacje
BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie
wyników tych pomiarów.
BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.


Kształcenie w zawodzie technik geodeta
Technikum - 5 lat

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geodeta powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych
oraz opracowywanie wyników tych pomiarów:
a) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
terenu,
b) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub
projektowych,
c) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów
kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych
pomiarów;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką
nieruchomościami:
a) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów
i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz
wywłaszczeń nieruchomości,
b) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,
c) wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

Opis zawodu


TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ 


Kwalifikacje
BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Kształcenie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej
Technikum - 5 lat
Branżowa szkoła II stopnia - 2 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci
oraz instalacji sanitarnych:
a) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem
instalacji sanitarnych,
b) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci
i węzłów ciepłowniczych,
c) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d) wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji
sanitarnych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci
oraz instalacji sanitarnych:
a) organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem
instalacji sanitarnych,
b) organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych i grzewczych,
c) organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
d) organizowania i wykonywania robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Opis zawodu

TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI


Kwalifikacje
BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych


Kształcenie w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji
Technikum - 5 lat
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów
inżynierii środowiska:
a) organizowania i prowadzenia robót związanych z budową obiektów gospodarki wodno-ściekowej,
b) organizowania i prowadzenia robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami,
c) organizowania i prowadzenia robót związanych z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych
i leśnych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.22. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych:
a) organizowania i prowadzenia robót związanych z regulacją małych cieków wodnych oraz budową
obiektów przeciwpowodziowych,
b) organizowania i prowadzenia robót związanych z odwadnianiem terenów,
c) nawadniania użytków rolnych,
d) organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem stawów rybnych.

Opis zawodu

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY


Kwalifikacje
BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

Kształcenie w zawodzie technik renowacji elementów architektury
Technikum - 5 lat
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik renowacji elementów architektury powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych:
a) wykonywania oraz renowacji sztukatorskich elementów architektury,
b) wykonywania oraz renowacji kamiennych elementów architektury;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury:
a) wykonywania renowacji murów nieotynkowanych i tynków,
b) wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
c) organizowania i realizacji prac renowatorskich.
TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE


Kwalifikacje
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

Kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technikum - 5 lat
Branżowa szkoła II stopnia - 2 lata
Kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:
a) montowania systemów suchej zabudowy,
b) wykonywania robót malarskich,
c) wykonywania robót tapeciarskich,
d) wykonywania robót posadzkarskich,
e) wykonywania robót okładzinowych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych
w budownictwie:
a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
c) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
d) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona