Branża ekonomiczno - administracyjna

coins 948603 640

Administracja i finanse to Twoja pasja?

Poznaj zawody branży ekonomiczno - administracyjnej.

 

 

TECHNIK ADMINISTRACJI


Kwalifikacja
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Kształcenie w zawodzie technik administracji

szkoła policealna - 2 lata

kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
2) udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
3) kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
4) sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
5) udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
6) prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
7) sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
8) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
9) przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Opis zawoduTECHNIK ARCHIWISTA


Kwalifikacje
EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum
EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych


Kształcenie w zawodzie technik archiwista:
szkoła policealna - 2 lata
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowychZadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:
a) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
b) ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
c) brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
d) przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:
a) opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,
b) opracowywania dokumentacji audiowizualnej,
c) gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Opis zawoduTECHNIK EKONOMISTA


Kwalifikacje
EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


Kształcenie w zawodzie technik ekonomista

technikum - 5 lat
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
a) stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
b) prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
c) prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
e) sporządzania biznesplanu;
2) w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych:
a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.


Opis zawoduTECHNIK PRAC BIUROWYCH


Kwalifikacje
EKA.06. Wykonywanie prac biurowych

 

Kształcenie w zawodzie technik prac biurowych

technikum - 5 lat
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Uwaga: Kształcenie wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik prac biurowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) wykonywania czynności biurowo-administracyjnych w jednostce organizacyjnej;
2) przygotowywania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych;
3) gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji;
4) sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej;
5) obsługiwania sprzętu biurowego.TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Kwalifikacje
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości


Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości
technikum - 5 lat
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych


Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
a) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
b) ewidencjonowania operacji gospodarczych,
c) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
d) wyceniania składników aktywów i pasywów,
e) ustalania wyniku finansowego,
f) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
g) prowadzenia analizy finansowej.
TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH I FINANSOWYCH


Kwalifikacje
EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

Kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych

szkoła policealna - 1 rok
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub kursy umiejętności zawodowych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) przyjmowania, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych;
2) prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora pocztowego;
3) realizowania obrotu przekazowego, gotówkowego i bezgotówkowego;
4) realizowania usług bankowych;
5) wykonywania zadań rozdzielczych;
6) wykonywania zadań ekspedycyjnych.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona