Branża górniczo - wiertnicza

miner 1903622 640

Zawody branży górniczo - wiertniczej.

GÓRNIK EKSPLOATACJI OTWOROWEJ


Kwalifikacja
GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji otworowej powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) obsługiwania odwiertów do eksploatacji kopalin oraz podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów;
2) prowadzenia procesów przygotowania kopalin do transportu;
3) magazynowania i transportu kopalin;
4) obróbki i rekonstrukcji odwiertów eksploatacyjnych oraz prowadzenia procesów intensyfikacji
wydobycia.

Opis zawodu dla inżynier górnik - górnictwo otworowe


Możliwości podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji otworowej po potwierdzeniu
kwalifikacji w zakresie kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż może uzyskać dyplom zawodowy
w zawodzie technik górnictwa otworowego po potwierdzeniu kwalifikacji GIW.08. Organizacja i prowadzenie
eksploatacji otworowej złóż oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 

GÓRNIK EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ


Kwalifikacja
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) wykonywania robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk
górniczych;
2) wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż;
3) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych;
4) wykonywania robót związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń
w podziemnych zakładach górniczych.


Opis zawodu


Możliwości podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej po potwierdzeniu
kwalifikacji GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik
górnictwa podziemnego po potwierdzeniu kwalifikacji GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji
podziemnej złóż oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
GÓRNIK ODKRYWKOWEJ EKSPLOATACJI ZŁÓŻ


Kwalifikacja
GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) wykonywania robót związanych z udostępnieniem i urabianiem złoża;
2) wykonywania robót związanych z transportem, zwałowaniem nadkładu i składowaniem kopaliny;
3) wykonywania robót związanych z przeróbką mechaniczną kopalin wydobywanych metodą
odkrywkową;
4) wykonywania robót związanych z odwadnianiem wyrobisk i zwałowisk;
5) wykonywania robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych i ochroną środowiska.

Opis zawodu

Możliwości podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik odkrywkowej eksploatacji złóż po
potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową, może
uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego po potwierdzeniu kwalifikacji
GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową oraz uzyskaniu wykształcenia
średniego lub średniego branżowego.GÓRNIK PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI KOPALIN
INNYCH NIŻ WĘGIEL KAMIENNY


Kwalifikacja
GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż
węgiel kamienny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) wykonywania robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk
górniczych;
2) wykonywania robót związanych z wydobywaniem kopalin innych niż węgiel kamienny;
3) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych;
4) wykonywania robót związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń
w podziemnych zakładach górniczych.


Możliwości podkoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż
węgiel kamienny, po potwierdzeniu kwalifikacji GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel
kamienny może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż
węgiel kamienny po potwierdzeniu kwalifikacji GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej
kopalin innych niż węgiel kamienny oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZERÓBCZYCH


Kwalifikacja
GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przeróbczych powinien
być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) prowadzenia procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;
2) prowadzenia procesu wzbogacania kopalin stałych;
3) prowadzenia procesów oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz
suszenia i przeróbki osadów;
4) prowadzenia procesów magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych.


Możliwości podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przeróbczych, po
potwierdzeniu kwalifikacji GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin może
uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych, po potwierdzeniu kwalifikacji
GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego
branżowego.TECHNIK GEOLOG


Kwalifikacja
GIW.06. Wykonywanie prac geologicznych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik geolog powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

1) wykonywania geologicznych i hydrogeologicznych prac terenowych;
2) wykonywania geologiczno-inżynierskich prac terenowych;
3) obsługi geologicznej wierceń;
4) obsługi geologicznej zakładów górniczych i zakładów w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
– Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.);
5) prowadzenia laboratoryjnych prac diagnostycznych;
6) dokumentowania i przetwarzania wyników badań;
7) prowadzenia działalności geoturystycznej.

Opis zawodu
TECHNIK GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO


Kwalifikacje
GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji GIW.03. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową:
a) wykonywania robót związanych z udostępnieniem i urabianiem złoża,
b) wykonywania robót związanych z transportem, zwałowaniem nadkładu i składowaniem kopaliny,
c) wykonywania robót związanych z przeróbką mechaniczną kopalin wydobywanych metodą
odkrywkową,
d) wykonywania robót związanych z odwadnianiem wyrobisk i zwałowisk,
e) wykonywania robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych i ochroną środowiska;

2) w zakresie kwalifikacji GIW.07. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową:
a) organizowania i prowadzenia robót górniczych w górnictwie odkrywkowym,
b) rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom w górnictwie odkrywkowym.


Opis zawodu
TECHNIK GÓRNICTWA OTWOROWEGO


Kwalifikacje
GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż
GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik górnictwa otworowego powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż:
a) obsługiwania odwiertów do eksploatacji kopalin oraz podziemnego bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów,
b) prowadzenia procesów przygotowania kopalin do transportu,
c) magazynowania i transportu kopalin,
d) obróbki i rekonstrukcji odwiertów eksploatacyjnych oraz prowadzenia procesów intensyfikacji
wydobycia;

2) w zakresie kwalifikacji GIW.08. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż:
a) organizowania i nadzorowania racjonalnej eksploatacji złóż kopalin wydobywanych metodą
otworową,
b) prowadzenia dokumentacji zakładu górnictwa otworowego.
TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO


Kwalifikacje
GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż
GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik górnictwa podziemnego powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż:
a) wykonywania robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk
górniczych,
b) wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż,
c) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych,
d) wykonywania robót związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń
w podziemnych zakładach górniczych;

2) w zakresie kwalifikacji: GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż:
a) wykonywania czynności związanych z organizacją i prowadzeniem robót górniczych,
b) wykonywania czynności związanych z organizowaniem profilaktyki i usuwaniem zagrożeń
w podziemnych zakładach górniczych.
TECHNIK PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI KOPALIN INNYCH NIŻ
WĘGIEL KAMIENNY


Kwalifikacje
GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny
GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż
węgiel kamienny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji: GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny:
a) wykonywania robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk
górniczych,
b) wykonywania robót związanych z wydobywaniem kopalin innych niż węgiel kamienny,
c) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych,
d) wykonywania robót związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń
w podziemnych zakładach górniczych;

2) w zakresie kwalifikacji GIW.10. Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż
węgiel kamienny:
a) wykonywania czynności związanych z organizacją i prowadzeniem robót górniczych,
b) wykonywania czynności związanych z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożeń.
TECHNIK PRZERÓBKI KOPALIN STAŁYCH


Kwalifikacje
GIW.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji GIW.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin:
a) prowadzenia procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych,
b) prowadzenia procesu wzbogacania kopalin stałych,
c) prowadzenia procesów oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz
suszenia i przeróbki osadów,
d) prowadzenie procesów magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych;

2) w zakresie kwalifikacji GIW.11. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych:
a) organizowania procesów klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych,
b) organizowania procesów transportu, magazynowania i załadunku produktów,
c) organizowania gospodarki wodno-mułowej,
d) organizowania utrzymania stanu technicznego maszyn i urządzeń oraz obiektów budowlanych
zakładu przeróbczego.
TECHNIK WIERTNIK


Kwalifikacje
GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych
GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji GIW.12.Wykonywanie prac wiertniczych:
a) wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych,
b) dobierania narzędzi, elementów zestawu przewodu wiertniczego i osprzętu wiertniczego,
c) obsługiwania urządzeń stosowanych w procesie wiercenia,
d) dobierania parametrów technologicznych procesu wiercenia,
e) wykonywania zabiegów specjalistycznych związanych z procesem wiercenia, opróbowania
i udostępniania złoża,
f) rozpoznawania zagrożeń naturalnych oraz stosowania zasad profilaktyki przeciwerupcyjnej
w procesie wiercenia,
g) zapobiegania awariom i komplikacjom wiertniczym oraz ich usuwania,
h) prowadzenia prac związanych z wykonaniem przewiertów i otworów geotechnicznych,
geoinżynieryjnych, geotermalnych i specjalnych;

2) w zakresie kwalifikacji GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych:
a) prowadzenia dokumentacji wiercenia,
b) nadzorowania prac montażowych i demontażowych,
c) projektowania dolnej części zestawu wiertniczego oraz dobierania i optymalizacji parametrów
technologicznych procesu wiercenia,
d) projektowania płuczki wiertniczej,
e) projektowania zabiegów cementowania rur okładzinowych i wykonywania korków cementowych,
f) doboru elementów wyposażenia przeciwerupcyjnego wylotu otworu i przewodu wiertniczego,
g) organizowania i prowadzenia procesu wiercenia,
h) nadzorowania procesu wiercenia.
WIERTACZ


Kwalifikacja
GIW.12. Wykonywanie prac wiertniczych

Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wiertacz powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych;
2) dobierania narzędzi, elementów zestawu przewodu wiertniczego i osprzętu wiertniczego;
3) obsługiwania urządzeń stosowanych w procesie wiercenia;
4) dobierania parametrów technologicznych procesu wiercenia;
5) wykonywania zabiegów specjalistycznych związanych z procesem wiercenia, opróbowania
i udostępniania złoża;
6) rozpoznawania zagrożeń naturalnych oraz stosowania zasad profilaktyki przeciwerupcyjnej
w procesie wiercenia;
7) zapobiegania oraz usuwania awarii i komplikacji wiertniczych;
8) prowadzenia prac związanych z wykonaniem przewiertów i otworów geotechnicznych,
geoinżynieryjnych, geotermalnych i specjalnych.


Możliwości podnoszenia kwalifikacji
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie wiertacz po potwierdzeniu kwalifikacji GIW.12.
Wykonywanie prac wiertniczych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik wiertnik po
potwierdzeniu kwalifikacji GIW.13. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych oraz uzyskaniu
wykształcenia średniego lub średniego branżowego.


Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona