Świetlica

Nasze zajęcia przeznaczone są dla uczniów zdrowych, oraz uczniów ze SPE. 

Zajęcia oparte są na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata w całym procesie edukacji.

Naszym celem jest:
- wzbudzenie zainteresowania sztuką plastyczną u dzieci,
- wszechstronne rozwijanie zdolności,
- wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu,
- wyciszanie zachowań niepożądanych,
- relaksowanie,
- zapoznawanie z różnymi technikami plastycznymi,
- wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia,
- wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy,
- doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi,
- organizowanie konkursów oraz udział w wydarzeniach pozwalających na prezentowanie umiejętności naszych uczniów,
- rozbudzanie zamiłowania do języka ojczystego, literatury, dbanie o kulturę słowa,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły,
- tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach, a co najważniejsze dbanie o zaspokajanie potrzeb akceptacji i bezpieczeństwa.

 Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami

Filmowy materiał promocyjny