Dni wolne

UCHWAŁA NR 1/2021/2022

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie

z dnia 30.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych zarządzam co następuje:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093), Rada Pedagogiczna uchwala  co następuje:

§ 1

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. 

§ 2

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 14 października (czwartek)

  • 12 listopada 2021 ( piątek )

  • 7 stycznia 2022 ( piątek )

  • 2 maja 2022 ( poniedziałek)

  • egzaminy klas VIII - 24, 25,26 maja

  • 17 czerwca 2022 (piątek)

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.09.2021 r.

       

Przewodniczący Rady Pedagogicznej          

Jakub Patuła