MatemaTIKa

 

Celem głównym zajęć jest wyrównanie różnic edukacyjnych uczniów z klas IV w zakresie umiejętności matematycznych, a w szczególności: ćwiczenie sprawności rachunkowej, wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii. Lekcje mają na  celu podniesienia motywacji do nauki, wzmacniania mocnych stron ucznia oraz podniesienie samooceny z uświadomieniem, że matematyka nie jest trudna. 

Konwencja zajęć opiera się na zajęciach w podgrupach, zabawach, pracy z multimediami, pracy z figurami, bryłami, grami logicznymi. Mają pobudzić wielopoziomowe funkcjonowanie mózgu podczas nauki matematyki czego efektem ma być zwiększenie zainteresowania przedmiotem i lepsze jego nauczanie w przyszłych latach edukacji szkolnej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w zajęciach:
1. Zajęcia MatemaTIKa realizowane w ramach zadania grantowego pn.  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. przeznaczone są dla uczniów klas czwartych.
2. Udział w zajęciach jest dobrowolny, bezpłatny i może nastąpić tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć.
3. Liczba uczestników na zajęciach MatemaTIKa jest zgodna z ilością osób w poszczególnych klasach czwartych.
4. Zajęcia odbywają się według ustalonego planu zajęć, przedstawionego rodzicom uczniów.
5. Zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, powtórzeniowy i utrwalający, ich celem jest nauka przez zabawę oraz podnoszenie samooceny uczniów.
6. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń.
7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia.
8. Uczestnicy zajęć korzystają z kart pracy przygotowanych przez prowadzącego, zadanie grantowe pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek
oświatowych” – Grant 3. przewiduje finansowanie papieru ksero niezbędnego do przygotowania kart pracy, potrzebnych do realizacji zajęć.

Zajęcia prowadzą:

mgr Renata Kurczab

mgr Małgorzata Pietrzak