ZDW Z MATEMATYKI

Zajęcia mają charakter powtórzeniowy. Podsumowują dotychczasowe wiadomości i umiejętności uczniów ze szczególnym naciskiem na umiejętność logicznego łączenia zagadnień matematycznych i twórczego obierania strategii rozwiązywania problemów matematycznych. Powtórki opierają się na tematycznej analizie zadań arkuszy egzaminacyjnych z wydawnictw i archiwum CKE. Mają charakter motywujący do pracy, w ciekawej i bezstresowej konwencji pracy w grupie.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w zajęciach:
1. Zajęcia  ZDW Z MATEMATYKI  realizowane w ramach zadania grantowego pn.  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. przeznaczone są dla uczniów klas ósmych.
2. Udział w zajęciach jest dobrowolny, bezpłatny i może nastąpić tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Rodzic/opiekun może w formie pisemnej zrezygnować z zajęć.
3. Liczba uczestników na zajęciach ZDW z matematyki jest zgodna z ilością osób w poszczególnych klasach ósmych.
4. Zajęcia odbywają się według ustalonego planu zajęć, przedstawionego rodzicom uczniów podczas planowania spotkań.
5. Zajęcia mają charakter powtórzeniowy i utrwalający ich celem jest usystematyzowanie materiału obowiązującego na egzaminie ósmoklasisty.
6. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń.
7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia.
8. Uczestnicy zajęć korzystają z posiadanych arkuszy oraz przygotowanych kart pracy przez prowadzącego zadanie grantowe pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. przewiduje finansowanie papieru ksero niezbędnego do przygotowania kart pracy, potrzebnych do realizacji zajęć.

Zajęcia prowadzą

mgr Renata Kurczab

mgr Małgorzata Pietrzak

mgr Agnieszka Rutka-Gniadek