Matematyka i przyrodnicze

Nauka matematyki w naszej szkole to zdobywanie kompetencji naukowo-technicznych przez zabawę. Uczniowie mają możliwość rozwoju logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej poprzez szereg niekonwencjonalnych działań praktycznych.

Od klasy IV uczniowie na lekcjach przyrody poznają poprzez obserwację, badanie i komunikowanie się z innymi, najbliższe otoczenie, składniki krajobrazu i zależności zachodzące w przyrodzie. Na lekcjach geografii w klasach V- VII uczniowie rozwijają umiejętność posługiwania się mapą oraz czytania jej treści w celu interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym oraz przestrzeni społeczno-ekonomicznej.

Nauczanie biologii w szkole podstawowej w klasach V- VII ma na celu rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata, kształtowanie u nich właściwej postawy wobec przyrody i środowiska. Na lekcjach omawiane są zagadnienia dotyczące anatomii i fizjologii człowieka oraz ochrony jego zdrowia. Uczniowie nabywają wiedzę praktyczną oraz takie umiejętności jak analizowanie różnorodnych źródeł informacji, planowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń oraz obserwacji w szkole i w terenie.

Nowymi przedmiotami w klasie VII jest fizyka i chemia. Przedmioty te mają na celu wzbudzanie zainteresowania zjawiskami otaczającego świata, kształtowanie ciekawości poznawczej,wyrabianie nawyku poszerzania wiedzy, korzystania z materiałów źródłowych i bezpiecznego eksperymentowania, kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

W naszej szkole organizujemy interdyscyplinarne konkursy, olimpiady, ligi zadaniowe, projekty proekologiczne i prozdrowotne, kółka zainteresowań z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.