Nabór na półkolonie letnią

polkoloniaRozpoczęcie naboru na półkolonię letnią organizowaną w roku 2022
w Szkole Podstawowej Nr 9 w TarnowiePółkolonia letnia organizowana jest w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnowie w okresie
od 27.06.2022 r. do 08.07.2022 r dla 75 uczestników (5 grupy).
I Nabór uczestników półkolonii

1. Przyjmowanie kandydatów na uczestników półkolonii odbywać się będzie w następujący sposób:
a) w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z klas od I do VI,
b) w drugiej kolejności, w miarę wolnych uczniowie, o których mowa w pkt a oraz uczniowie klas od VII do VIII.
2. Rejestracja kandydatów na uczestników półkolonii, o których mowa w ust. 2 pkt a, odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego Vulcan Nabór Półkolonie, dostępnego na stronie pod adresem
https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1
w terminie od godziny 8.00 w dniu 20 kwietnia 2022 r. do godziny 15.00 w dniu 21 kwietnia 2022 r.
3. O wstępnym zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, opiekunowie prawni zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu rejestracyjnym w terminie do 26 kwietnia 2022 r.
4. W terminie do 9 maja 2022 r. do godziny 14.00 opiekunowie prawni dzieci wstępnie zakwalifikowanych składają następujące dokumenty osobiście lub przesyłają skany tych dokumentów drogą elektroniczną na adres(e-mail) do szkoły, która została wskazana w formularzu rejestracyjnym:
a) podpisany egzemplarz wniosku, który został złożony w systemie elektronicznym,
b) kopia Karty Tarnowskiej Rodziny – jeśli taką Kartę dana rodzina posiada,
c) wypełniona karta kwalifikacyjna – formularz do pobrania z systemu elektronicznego,
d) dowód wpłaty opłaty za udział w półkolonii.

II Finansowanie półkolonii

1. Opłata za udział w półkolonii jednego uczestnika wynosi 580,- zł (pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.
2. Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny opłatę, o której mowa w ust. 2 obniża się o 10% za każdego ucznia.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii opłatę zwraca się: w 100% opłaty na pisemny wniosek opiekuna prawnego przesłany w formie skanu drogą elektroniczną (e-mail) lub osobiście złożony do szkoły organizującej półkolonię do dnia 20 czerwca 2022 r.

III. Ogólne zasady organizacji półkolonii.
1.Półkolonia trwa łącznie 10 dni roboczych, od poniedziałku do piątku, w okresie dwóch tygodni.
2. Program półkolonii zapewnia wykwalifikowaną opiekę nad dzieckiem w godzinach od 7.00 do 16.00, przy czym zajęcia programowe powinny się rozpoczynać nie wcześniej niż o godz. 9.00 i
trwać – z przerwami na posiłki i odpoczynek do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszam
Jakub Patuła
Dyrektor Szkoły