Konkurs logopedyczny

plakat 1
LOGOPEDYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

Wiosna tuż, tuż”

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.

 

1. Temat konkursu: „Wiosna tuż, tuż”

2. Czas trwania konkursu: od 23 stycznia 2020r. do 28 lutego 2020r.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie.

4. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci, zaprezentowanie umiejętności i zdolności plastycznych.

5. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej o tematyce wiosennej. Praca powinna składać się z jak największej liczby różnorodnych ilustracji, których nazwy zawierają głoski szeregu syczącego [s], [z], [c], [dz] oraz głoskę [r].

6. Format pracy: A4 lub A3, technika: kolaż

(Kolaż - technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw: gazettkaninfotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku. Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi.)

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie kwestionariusza zgłoszeniowego zawierającego zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu (wzór w załączeniu).

8. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką, która powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.

9. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów pod względem zgodności merytorycznej, staranności wykonania, samodzielności, pomysłowości i wrażeń artystycznych.

10. Wszystkie prace konkursowe znajdą się na wystawie szkolnej, a dla autorów zwycięskich prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

11. Prace należy składać u logopedów lub w świetlicy szkolnej do 28 lutego 2020r.

12. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 marca 2020r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Logopedy.

 

Plakat

 

Organizatorzy konkursu:

Logopedzi: Michał Ligęza, Anna Dychtoń

 

 

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona