Konkurs logopedyczny

plakat 1
LOGOPEDYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

Wiosna tuż, tuż”

REGULAMIN

Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.

 

1. Temat konkursu: „Wiosna tuż, tuż”

2. Czas trwania konkursu: od 23 stycznia 2020r. do 28 lutego 2020r.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie.

4. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy logopedycznej, troska o poprawność językową, kształcenie kreatywności u dzieci, zaprezentowanie umiejętności i zdolności plastycznych.

5. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej o tematyce wiosennej. Praca powinna składać się z jak największej liczby różnorodnych ilustracji, których nazwy zawierają głoski szeregu syczącego [s], [z], [c], [dz] oraz głoskę [r].

6. Format pracy: A4 lub A3, technika: kolaż

(Kolaż - technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw: gazettkaninfotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku. Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi.)

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie kwestionariusza zgłoszeniowego zawierającego zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie na potrzeby konkursu (wzór w załączeniu).

8. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu metryczką, która powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.

9. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatorów pod względem zgodności merytorycznej, staranności wykonania, samodzielności, pomysłowości i wrażeń artystycznych.

10. Wszystkie prace konkursowe znajdą się na wystawie szkolnej, a dla autorów zwycięskich prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

11. Prace należy składać u logopedów lub w świetlicy szkolnej do 28 lutego 2020r.

12. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 6 marca 2020r. podczas obchodów Europejskiego Dnia Logopedy.

 

Plakat

 

Organizatorzy konkursu:

Logopedzi: Michał Ligęza, Anna Dychtoń