Informacja o egzaminie ósmoklasisty dla Rodziców

kobieta i znaki zapytania

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:
 język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
 matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
 język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00


2. Dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu znajdują się w komunikacie CKE.

3. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, egzamin z matematyki trwa 100 minut, egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.
4.Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
5. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu znajdują się w INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY CKE.

6. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali. Szczegółowe informacje o przyborach i materiałach, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej znajdują się w komunikacie CKE.

7. Ważne terminy:
a) do 30 września 2020 r. – złożenie deklaracji wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
b) do 15 października 2020 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
c) do 25 listopada 2020 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach
d) do 25 lutego 2021 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa wyżej
e) do 11 maja 2021 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych

8. Stosowne formularze będą udostępniane rodzicom przez wychowawców lub dyrekcję szkoły.
9. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
a) informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
b) przykładowe arkusze egzaminacyjne
c) od grudnia 2018 r. – arkusze próbne.


PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w regulaminie, szkoła udziela rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udziela zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

2. Istnieje możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego albo przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a).

3. Wyniki egzaminu zostaną udostępnione w ZIU w czerwcu 2021 r.

Pobierz komunikat o dostosowaniach