Zasady naboru na półkolonie w okresie wakacji 2019 r.

1. Półkolonie przeznaczone są dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (w pierwszej kolejności, tj. w rejestracji elektronicznej przyjmowani będą uczniowie klas od I do VI), mających adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa.W miarę wolnychmiejsc, po dniu 5 kwietnia 2019 r. przyjmowani będą uczniowie,

którzy nie zostali zapisani w rejestracji elektronicznej oraz uczniowie klas od VII do VIII, mający adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa – w tym przypadku rejestracja odbywa się bezpośrednio w danej szkole. Organizatorzy zapewniają opiekę w godz. 700 – 1600, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz atrakcyjny program zajęć. Szczegółowe regulaminy poszczególnych półkolonii ustalą Dyrektorzy szkół.

2. Opłata za udział jednego dziecka w jednym turnusie wynosi 210,- zł brutto (słownie: dwieście dziesięć złotych 00/100 brutto).

3. Elektroniczne rejestrowanie wniosków przeprowadzone zostanie od godziny 8.00 w dniu 18 marca 2019 r. do godziny 15.00 w dniu 22 marca 2019 r.

4. O zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, opiekunowie prawni zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną (email) w nieprzekraczalnym terminie do godziny 18.00 w dniu 22 marca 2019 r.

5. W terminie do 5 kwietnia 2019 r. do godziny 14.00 opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek dostarczenia następujących dokumentów:

1) wniosek wygenerowany z systemu elektronicznego,

2) kopia Karty Tarnowskiej Rodziny – jeśli taką Kartę dana rodzina posiada,

3) wypełniona karta kwalifikacyjna – formularz do pobrania z systemu elektronicznego,

4) dowód wpłaty.

6. Niedostarczenie dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 5, skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczestników danej półkolonii.

7. Linki do rejestracji uczniów w poszczególnych turnusach półkolonii (aktywne wyłącznie w terminie rejestracji wniosków, określonym w ust. 3):            

Turnus 1 - 24.06.-5.07.2019 r.https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus1

Turnus 2 - 8.07.-19.07.2019 r.https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus2

     Turnus 3 - 22.07.-02.08.2019 r.     https://zlobki.vulcan.net.pl/turnus3

8. Wykaz półkolonii:

Organizator

Adres

Termin

   

I turnus

Szkoła Podstawowa Nr 17

Tarnów, ul. Norwida 22

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 23

Tarnów, Os. Legionów H. Dąbrowskiego 16

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 5

Tarnów, ul. Skowronków 8

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 15

Tarnów, ul. Krupnicza 8

24.06.-5.07.

Szkoła Podstawowa Nr 10

Tarnów, ul. Niedomicka 20

24.06.-5.07.

   

II turnus

Szkoła Podstawowa Nr 1

Tarnów, ul. Reymonta 30

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 18

Tarnów, ul. 3 Maja 10

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 14

Tarnów, ul. Krzyska 118

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 8

Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami 5

8.07.-19.07.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Tarnów, ul. Szewska 7

8.07.-19.07.

   

III turnus

Szkoła Podstawowa Nr 9
półkolonia przeznaczona także dla dzieci niepełnosprawnych

Tarnów, ul. M. Dąbrowskiej 6

22.07.-2.08.

Szkoła Podstawowa Nr 20

Tarnów, ul. Zbylitowska 7

22.07.-2.08.

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona