Plan zajęć logopedycznych

speech icon 2797263 640

Plan zajęć logopedycznych realizowanych w Szkole Podstawowej nr 9
im. Orląt Lwowskich w Tarnowie

I. Założenia ogólne

1. Diagnoza

a) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka

- badanie przesiewowe w klasie I szkoły podstawowej

- badanie kontrolne w klasach starszych

b) diagnoza logopedyczna

- badanie indywidualne – karta badania mowy, karta badania motoryki artykulacyjnej

wywiad z rodzicami

- konsultacje ze specjalistami (w razie potrzeby)

- zapoznanie się z orzeczeniami, opiniami oraz dokumentacją logopedyczną z ubiegłego roku szkolnego

c) organizowanie pomocy logopedycznej

 

2. Terapia

a) prowadzenie logoterapii indywidualnej i zbiorowej, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej

b) pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem

c) stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych

d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

3. Profilaktyka

a) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy

b) współpraca z rodzicami: pogadanki, konsultacje, wskazówki, porady

c) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły (np. organizacja Tygodnia Logopedycznego w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy)

 

II. Cel pracy logopedycznej

a) wykrywanie i usuwanie wad wymowy

b) kształtowanie prawidłowej mowy dziecka poprzez korygowanie zaburzeń

c) stymulowanie rozwoju mowy

d) doskonalenie mowy

d) wdrażanie mowy do praktycznego wykorzystania poprawnych nawyków, przyswajanie w toku ćwiczeń

e) usprawnianie techniki pisania i czytania

 

Creative Image Slider

35,10,0,50,1
25,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona
Dzień Patrona