Plan zajęć logopedycznych

dialog

Plan zajęć logopedycznych realizowanych w Szkole Podstawowej nr 9
im. Orląt Lwowskich w Tarnowie

I. Założenia ogólne

1. Diagnoza

a) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka

- badanie przesiewowe w klasie I szkoły podstawowej

- badanie kontrolne w klasach starszych

b) diagnoza logopedyczna

- badanie indywidualne – karta badania mowy, karta badania motoryki artykulacyjnej

wywiad z rodzicami

- konsultacje ze specjalistami (w razie potrzeby)

- zapoznanie się z orzeczeniami, opiniami oraz dokumentacją logopedyczną z ubiegłego roku szkolnego

c) organizowanie pomocy logopedycznej

 

2. Terapia

a) prowadzenie logoterapii indywidualnej i zbiorowej, usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej

b) pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem

c) stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych

d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

 

3. Profilaktyka

a) podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy

b) współpraca z rodzicami: pogadanki, konsultacje, wskazówki, porady

c) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły (np. organizacja Tygodnia Logopedycznego w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy)

 

II. Cel pracy logopedycznej

a) wykrywanie i usuwanie wad wymowy

b) kształtowanie prawidłowej mowy dziecka poprzez korygowanie zaburzeń

c) stymulowanie rozwoju mowy

d) doskonalenie mowy

d) wdrażanie mowy do praktycznego wykorzystania poprawnych nawyków, przyswajanie w toku ćwiczeń

e) usprawnianie techniki pisania i czytania